Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Dây thép gai? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dây thép gai là Trung Quốc ($55,1 Hàng triệu), Mexico ($10,8 Hàng triệu), Hà Lan ($8,68 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($8,63 Hàng triệu) và Brazil ($7,08 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($9,2 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($8,91 Hàng triệu), Hà Lan ($8,3 Hàng triệu), Pháp ($8,29 Hàng triệu) và Brazil ($7,71 Hàng triệu).

Dây thép gai có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dây thép gai Trade

More on Dây thép gai from our other sites