Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Túi dệt? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Túi dệt là Cote d'Ivoire ($20,5 Hàng triệu), Nigeria ($5,18 Hàng triệu), Đi ($4,94 Hàng triệu), Kenya ($2,19 Hàng triệu) và Azerbaijan ($2,16 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ghana ($9,3 Hàng triệu), Burkina Faso ($6,17 Hàng triệu), Mali ($6,1 Hàng triệu), Benin ($3,39 Hàng triệu) và Cameroon ($3,35 Hàng triệu).

Túi dệt còn được biết là bao, đóng gói.

Túi dệt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Túi dệt Trade

More on Túi dệt from our other sites