Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Hộp gỗ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hộp gỗ là Ukraina ($647 Hàng ngàn), Singapore ($89,6 Hàng ngàn), Swaziland ($89,6 Hàng ngàn), Georgia ($20,5 Hàng ngàn) và Mexico ($16,5 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Moldova ($643 Hàng ngàn), Mozambique ($89,6 Hàng ngàn), Philippines ($71 Hàng ngàn), Azerbaijan ($20,5 Hàng ngàn) và Argentina ($17,3 Hàng ngàn).

Hộp gỗ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hộp gỗ Trade

More on Hộp gỗ from our other sites