Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Hỗn hợp bitum linh tinh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hỗn hợp bitum linh tinh là Hoa Kỳ ($4,48 tỷ), Malaysia ($1,77 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,37 tỷ), Tây Ban Nha ($944 Hàng triệu) và Canada ($941 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,88 tỷ), Ấn Độ ($1,35 tỷ), Hoa Kỳ ($1,1 tỷ), Sơn mài Nhật ($662 Hàng triệu) và Hà Lan ($583 Hàng triệu).

Hỗn hợp bitum linh tinh còn được biết là asphault, than cốc, dầu khí.

Hỗn hợp bitum linh tinh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hỗn hợp bitum linh tinh Trade

More on Hỗn hợp bitum linh tinh from our other sites