Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,18 tỷ

xuất khẩu 835 of 1232
1998
2017

0,965

Độ phức tạp của sản phẩm 220 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 835 and the 220 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($177 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($139 Hàng triệu), Pháp ($116 Hàng triệu), Trung Quốc ($97,9 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($62,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($158 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($102 Hàng triệu), Pháp ($45,5 Hàng triệu), Đức ($45 Hàng triệu) và Trung Quốc ($44,2 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites